Tuesday, June 25, 2013

Phát triển Xanh, Tăng trưởng Xanh: bài học thành công

Kinh tế Xanh: Những câu chuyện thành công trên thế giới

Kinh tế xanh, kinh tế không chất thải
Kinh tế xanh (Nguồn: Internet)
Kinh tế Xanh có thể được định nghĩa là một trong những biện pháp giúp nâng cao đời sống của con người và thúc đẩy công bằng xã hội, trong khi làm giảm thiểu đáng kể rủi ro cho môi trường và cạn kiệt tài nguyên.
​Nền Kinh tế Xanh đặc trưng bởi mức tăng đáng kể đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế, chú trọng xây dựng và bảo tồn các nguồn vốn tự nhiên của Trái Đất hoặc giảm thiểu các rủi ro môi trường và cạn kiệt tài nguyên. Những lĩnh vực này bao gồm năng lượng tái tạo, các phương tiện giao thông, các tòa nhà thân thiện với môi trường, công nghệ sạch, cải thiện phương pháp xử lý chất thải, cung cấp nước sạch, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản bền vững. Những khoản đầu tư này được thực hiện dưới sự hỗ trợ, thúc đẩy của việc cải cách chính sách quốc gia và phát triển hệ thống chính sách quốc tế cũng như cơ sở hạ tầng.
Sáng kiến Kinh tế Xanh của UNEP, được đưa ra vào cuối năm 2008 mục tiêu chính là cung cấp các phân tích và hỗ trợ về xây dựng chính sách đầu tư phát triển các lĩnh vực xanh cũng như chính sách giúp “xanh hóa” nền kinh tế. Sáng kiến sẽ phân tích, đánh giá xem làm cách nào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghệ sạch và nông nghiệp bền vững… lại có thể góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tạo ra công ăn việc làm, công bằng xã hội và xóa đói giảm nghèo trong khi giải quyết những thách thức khí hậu và sinh thái.
Sáng kiến Kinh tế Xanh bao gồm bộ ba các hoạt động:
1.     Xuất bản Báo cáo Kinh tế Xanh và những tài liệu nghiên cứu liên quan trong đó phân tích những tác động của đầu tư xanh trong các lĩnh vực từ năng lượng tái tạo đến nông nghiệp bền vững đến kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo; đồng thời cung cấp các hướng dẫn về xây dựng chính sách để thúc đẩy đầu tư trong các lĩnh vực đó.
2.     Cung cấp dịch vụ tư vấn về cách thức tiến tới xây dựng nền Kinh tế Xnh tại những quốc gia cụ thể.
3.     Kết nối một hệ thống lớn bao gồm các cơ quan nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ, các đối tác kinh doanh và đối tác của Liên hợp quốc vào quá trình thực hiện Sáng kiến Kinh tế Xanh.

Nhng câu chuyn thành công về Kinh tế xanh

Các phân tích kinh tế trong Báo cáo Kinh tế Xanh được xây dựng dựa trên kết quả của những sáng kiến trên toàn thế giới. Một số đến từ các nước đang phát triển, bao gồm cả các nền kinh tế mới nổi, cho thấy những tác động tích cực của các khoản đầu tư và chính sách xanh; cho thấy nếu được mở rộng và tích hợp thành một chiến lược toàn diện thì sẽ tạo ra một con đường phát triển mới, vì sự phát triển, việc làm và vì người nghèo.
Dưới đây là những câu chuyện được lựa chọn ra trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tất cả cáccâu chuyện đều cho thấy lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường của Kinh tế Xanh. Cho dù ở mức độ quốc gia hay địa phương, chỉ cần có sự lãnh đạo đúng đắn và tầm nhìn, chúng ta có thể tạo nên sự thay đổi. Tám câu chuyện là những minh chứng cho sự quan tâm ngày càng tăng của các nước đang phát triển đối với Kinh tế Xanh.
1. Năng lượng tái tạo ở Trung Quốc
2. Thuế tái tạo ở Kenya
3. Nông nghiệp hữu cơ ở Uganda
4. Quy hoạch đô thị bền vững tại Brazil
5. Cơ sở hạ tầng sinh thái ở nông thôn Ấn Độ
6. Quản lý rừng tại Nepal
7. Dịch vụ sinh thái ở Ecuador
8. Năng lượng mặt trời tại Tunisia

No comments:

Post a Comment