Tuesday, June 25, 2013

Nghị quyết TW, nghị quyết Chính phủ về môi trường có đi vào thực tiễn được bao nhiêu là do cái tâm của người thực hiện?!

Trình nghị quyết Chính phủ đầu tiên về môi trường22/06/2013, 08:35:53 AM (GMT+7)

(Vfej.vn)-Tổng cục Môi trường cho biết đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/2013/NQ-CP, nghị quyết đầu tiên của Chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thể hiện quyết tâm chính trị của Chính phủ trong sự nghiệp phát triển bền vững đất nước.

Trong sáu tháng đầu năm 2013, Tổng cục Môi trường đã hoàn thành việc ban hành các kết luận thanh tra, kiểm tra đối với 130 cơ sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được thanh tra cuối năm 2012 và tiến hành xử phạt với tổng số tiền xử phạt là 5.044 triệu đồng.
 
Tổng cục Môi trường cũng đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng làm cơ sở để lập danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020; đang khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện và trình ban hành kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 với mục tiêu xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên phạm vi cả nước vào năm 2020.
 
Tập trung xây dựng 47 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính trong chương trình công tác năm 2013. Đến nay, đã hoàn thành, trình ban hành bốn văn bản quy phạm pháp luật và bốn văn bản hành chính, trong đó phải kể đến việc hoàn thành và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/2013/NQ-CP, nghị quyết đầu tiên của Chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thể hiện quyết tâm chính trị của Chính phủ trong sự nghiệp phát triển bền vững đất nước. Bên cạnh đó, Tổng cục Môi trường đã tích cực chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các văn bản quan trọng như Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi); Đề án tăng cường năng lực hệ thống thanh tra về môi trường, v.v…
 
Bên cạnh đó Tổng cục Môi trường cũng đã xây dựng và trình ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình giai đoạn 2012-2015; đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 quy định điều kiện tham gia hoạt động quan trắc môi trường; thiết kế chương trình quan trắc môi trường tổng thể tác động của các hoạt động khai thác bauxite và thủy điện tại khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2012-2016. Hoàn thiện Báo cáo Môi trường Quốc gia Năm 2012 với chủ đề “Môi trường nước mặt”; triển khai xây dựng Báo cáo Môi trường Quốc gia Năm 2013 với chủ đề “Môi trường không khí”.
 
Về công tác sáu tháng cuối năm, Tổng cục Môi trường tập trung chỉ đạo và triển khai
quyết liệt Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhằm xử lý dứt điểm 50 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Phụ lục 1, 2 của Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg chưa hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để; trình ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020.
 
Cùng với đó là chỉ đạo và triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, trong đó tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) để trình Chính phủ trong tháng 7/2013 và trình Quốc hội cho ý kiến góp ý tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII; Tổ chức triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 của Bộ Tài nguyên&Môi trường, bao gồm thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với 18 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hoàn thiện kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát ô nhiễm môi trường khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; tiếp tục hoàn thiện thông tin dữ liệu về quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp để tích hợp trong hệ thống dữ liệu chung phục vụ công tác quản lý nhà nước của Tổng cục; kiểm tra các làng nghề thuộc nhóm loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao và đề xuất các giải pháp quản lý, xử lý; tổ chức thực hiện, v.v...
Minh Phúc

No comments:

Post a Comment