Saturday, June 29, 2013

Cùng SCT, cùng nhau quan tâm và bảo vệ môi trường là bảo vệ chính mình!

Đưa giáo dục môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân25/06/2013, 09:34:28 PM (GMT+7)

(Vfej.vn)-Bộ Giáo dục&Đào tạo (GD&ĐT) cho biết năm 2014 tiến hành triển khai nhiệm vụ đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên, giảng viên.

Căn cứ Công văn số 1070/BTNMT-KH, ngày 26/3/2013 của Bộ Tài nguyên&Môi trường hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2014 của các bộ, ngành, để triển khai thực hiện nhiệm vụ BVMT trong các cơ sở giáo dục và nhiệm vụ “Đưa các nội dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân”, Bộ Giáo dục&Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các sở GD&ĐT, các đại học, trường đại học và cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ (gọi tắt là các đơn vị) báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch BVMT năm 2012, ước thực hiện năm 2013 và xây dựng kế hoạch BVMT năm 2014 như sau.
Theo kế hoạch BVMT năm 2014, các hoạt động triển khai nhiệm vụ “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”; Xây dựng chương trình, tài liệu, bài giảng, băng hình về BVMT cho các cấp học và các trình độ đào tạo; Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn (phương pháp tích hợp/lồng ghép các nội dung BVMT vào các môn học) cho giáo viên, giảng viên.
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ BVMT năm 2012 và ước thực hiện năm 2013, về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ “Đưa các nội dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân”: Công tác quản lý, chỉ đạo triển khai đưa nội dung giáo dục BVMT tích hợp/lồng ghép vào các môn học và tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong các cấp học thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; Công tác bồi dưỡng giáo viên, giảng viên về phương pháp tích hợp/lồng ghép các nội dung BVMT vào trong các môn học của các cấp học và các trình độ đào tạo (số lượng giáo viên các cấp học được tập huấn ở địa phương, số lượng tài liệu được cung cấp, số lượng các trường triển khai nội dung giáo dục BVMT); Triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chương trình, tài liệu, bài giảng phục vụ công tác giảng dạy - học tập về môi trường; Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BVMT, các hoạt động xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đa dạng Sinh học Quốc tế, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch&Vệ sinh Môi trường, Chiến dịch Làm cho Thế giới Sạch hơn.        
Bộ Giáo dục&Đào tạo yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo về tình hình hoạt động triển khai các nhiệm vụ BVMT năm 2012, ước thực hiện năm 2013, kế hoạch BVMT năm 2014 về Bộ trước ngày 10/7/2013 và gửi E-mail theo địa chỉ: dvtien@moet.edu.vn
Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch BVMT năm 2014 của đơn vị và gửi về Bộ đúng thời hạn nêu trên để Bộ kịp tổng hợp xây dựng kế hoạch BVMT năm 2014 và gửi các cơ quan chức năng nhà nước.

No comments:

Post a Comment