Thursday, March 28, 2013

HY VỌNG KHÔNG THẤT VỌNG!

Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
17:24 | 26/03/2013
(ĐCSVN) – Sáng 26/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ hai. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì Phiên họp.
 
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh: HH)

Tại Phiên họp lần này, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cho ý kiến thảo luận và thông qua Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; về Chương trình công tác trọng tâm năm 2013 của Ban Chỉ đạo; về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và một số nội dung quan trọng khác.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho 16 thành viên.
Theo Quy chế làm việc, Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể thảo luận, Trưởng ban kết luận và chỉ đạo thực hiện. Ban Chỉ đạo họp các phiên thường kỳ 3 tháng một lần, họp đột xuất khi cần thiết.
Chương trình công tác trọng tâm năm 2013 của Ban Chỉ đạo gồm: Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng; kiện toàn tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị phòng, chống tham nhũng...
Phát biểu kết luận tại Phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), trong đó, tập trung xây dựng, sửa đổi các văn bản liên quan theo chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2013 của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI).
Tổng Bí thư yêu cầu Ban Nội chính Trung ương tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo, rà roát thật kỹ để hoàn chỉnh các dự thảo văn bản được thảo luận hôm nay. Trong đó, cần xác định rõ, việc xây dựng Dự thảo quy chế làm việc, cần căn cứ vào các văn bản và Điều lệ của Đảng, luật pháp, các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng mới sửa đổi, bổ sung và các văn bản pháp luật khác có liên quan để tránh sơ hở; quan trọng nhất là xác định phạm vi hoạt động, quan hệ với các cơ quan liên quan, chú trọng cả phòng và chống, cả phòng chống tham nhũng và phòng chống lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI). Tinh thần chung là phát huy tối đa vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong điều kiện mới, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 163 của Bộ Chính trị. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước; không làm thay, không cản trở hoạt động bình thường, mà sử dụng, phát huy tối đa vai trò của các cơ quan chuyên môn. Nội dung quy chế cần được xây dựng sát với hoạt động của Ban Chỉ đạo, quy định rõ phạm vi công việc của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo.
Về phân công các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc phân công nhiệm vụ căn cứ vào chức danh, vị trí công tác và trên cơ sở công tác chuyên môn đang đảm nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo; cần rà soát lại, bảo đảm việc phân công phải bao quát, không bỏ sót những lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề được phân công phụ trách.
 
 Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 (Ảnh: HH)

Về Chương trình công tác năm 2013, Tổng Bí thư yêu cầu cần xác định rõ những công việc cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm. Căn cứ vào chương trình làm việc, yêu cầu thực tế, rà soát lại, xây dựng nội dung chương trình công tác, xác định một số việc trọng tâm cần thực hiện trên các lĩnh vực như: xây dựng luật pháp, thể chế; tuyên truyền; tăng cường, đôn đốc xử lý các vụ án còn chậm; thành lập Ban Nội chính ở các địa phương; xây dựng Quy chế làm việc của Ban Nội chính Trung ương, Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao. Bên cạnh đó, cần tập trung giải quyết một số công việc đang có vướng mắc cần tháo gỡ như: vấn đề minh bạch hóa, công khai hóa kê khai tài sản, thu nhập cá nhân; xây dựng pháp luật, cụ thể hóa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; điều tra xét xử một số vụ án tham nhũng lớn còn tồn đọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong năm 2013, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trọng tâm là tuyên truyền các nội dung về phòng, chống tham nhũng được nêu trong Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo trên cơ sở nhiệm vụ được giao và căn cứ chương trình, kế hoạch công tác để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề được phân công quản lý, phụ trách, đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng ngừa tham nhũng; tập trung chỉ đạo việc phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo lĩnh vực, địa bàn được phân công./.
Hiền Hòa
   

1 comment:

  1. Supporter of Save Cattien GroupMarch 28, 2013 at 9:44 AM

    http://vneconomy.vn/20130326095913873P0C9920/tong-tan-cong-tham-nhung.htm
    Theo đó, Ban Nội chính Trung ương được giao nhiệm vụ chủ trì trong xây dựng kế hoạch cụ thể. Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm soát nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng chỉ đạo thực hiện.
    ......

    ReplyDelete