Monday, September 10, 2012

Công văn số 5890/UBND-CNN của Tỉnh Đồng Nai về việc phản đối Thủy điện ĐN6 xâm hại Cát Tiên

SavingCattienNationalPark xin đăng Công văn số 5890/UBND-CNN ngày 29/08/2011 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai về việc phản đối Thủy điện 6 & 6A xâm hại Cát Tiên, và đề nghị nếu là công trình quan trọng quốc gia thì phải trình Quốc hội quyết định theo điều 7 Luật đa dạng sinh học và Nghị quyết số 49/2010 ngày 19/6/2010 của QH (lấy chiếm đất rừng đặc dụng, VQG từ 50 héc-ta));
Đây như để trả lời cho ý kiến bà H.L - có thể là một thành viên của Hội đồng Thẩm định ĐTM cho hai Thủy điện Đồng Nai 6 & 6A ấy - qua thư chúng tôi được chuyển tiếp từ Nhóm Vietnam_Environment_Network@yahoogroups.com, và rộng đường công luận, cũng như phản biện của các chuyên gia độc lập.ỦY BAN NHÂN DÂN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH ĐỒNG NAI                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     ─────────                                                            ─────────────────
Số: 5890/UBND-CNN                                                      Đồng Nai, ngày 29 tháng 06 năm 2011
V/v: ảnh hưởng tác động của Dự án
thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai
6A trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


Kính gửi: Bộ Công Thương

                  Dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A đã được Bộ Công Thương (được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ) phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch Khu vực Dự án nằm trên địa bàn 03 tỉnh: Lâm Đồng, Bình Phước và Đắc Nông (bao gồm các xã Hung Bình tỉnh Đắc Nông, xã Đồng Nai Thượng, Phước Cát 2 tỉnh Lâm Đồng và xã Đồng Nai tỉnh Bình Phước).

                  Ngày 21/7/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1208/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 (Tổng sơ đồ VII), theo đó Dự án thủy điện Đồng Nai 6 được đưa vào danh mục công trình vận hành năm 2016.

                  Qua rà soát, nghiên cứu và đánh giá các ảnh hưởng, tác động khi thực hiện xây dựng dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A trên địa bàn tỉnh và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai (năm về phía hạ du của thủy điện Đồng Nai 6, 6A), UBND tỉnh Đồng Nai kính báo cáo Bộ Công Thương một số nôi dung như sau:

                  Dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A khi triển khai xây dựng có một phần nằm trong khu vực Vườn Quốc gia Cát Tiên, trong đó diện tích chiếm đất rừng là 137ha. Khi triển khai thực hiện dự án trong quá trình mở đường giao thông, khai thác đá, thi công và vận hành công trình, đời sống sinh hoạt của công dân trong quá trình xây dựng công trình sẽ ảnh hường không nhỏ đến nguồn tài nguyên động thực vật rừng và công tác bảo vệ rừng đặc dụng, khu dự trữ sinh quyển, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến quy định của Ủy ban UNESCO trong việc lập hồ sơ đề nghị công nhận Vườn Quốc gia Cát Tiên là Khu di sản thiên nhiên thế giới.

                  Ngoài ra, Dự án khi được xây dựng hoàn thành đưa vào vận hành khai thác sẽ có tác động nhất định đến dòng chảy của sông Đồng Nai (nhất là phần hạ lưu Dự án), ảnh hưởng đến hệ sinh thái của Vườn Quốc gia Cát Tiên và hiện trạng môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai như: công tác điều tiết lũ, đẩy mặn, cấp thoát nước của các tỉnh phía hạ lưu sông Đồng Nai.

                  Ngoài các tác động chung, Đồng Nai là tỉnh nằm phía hạ lưu Dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A nên chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp và gián tiếp của Dự án. Các ảnh hưởng chủ yếu ở khu vực huyện Tân Phú và Định Quán trước hồ thủy điện Trị An (khu vực này có lòng sông hẹp, nhiều ghềnh thác) sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân cũng như một số công trình công cộng dọc 2 bên bờ sông một khi có điều tiết lũ của thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Ngoài ra, Dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A cũng sẽ có tác động không nhỏ đến việc vận hành của Nhà máy thủy điện Trị An và hồ thủy điện.

                  Trong quá trình xem xét, khảo sát, nghiên cứu, thẩm định dự án cho đến khi dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A được phê duyệt bổ sung vào quy hoạch điện sông Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai hoàn toàn không được lấy ý kiến đánh giá các ảnh hưởng, tác động trong việc xây dựng Dự án thủy điện Đồng Nai và Đồng Nai 6A, không có hồ sơ cụ thể về thong số kỹ thuật, đánh giá tác động môi trường cũng như các ảnh hưởng tác động đến tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, qua các đánh giá sơ bộ nêu trên UBND tỉnh Đồng Nai có một số kiến nghị như sau:

                  - Mặc dù Dự án thủy điện Đồng Nai và Đồng Nai 6A không nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhưng khi triển khai thực hiện sẽ ảnh hưởng tác động trực tiếp đến môi trường – xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Vườn Quốc gia Cát Tiên – Khu dự trữ sinh quyển thế giới đã được UNESCO công nhận, ảnh hưởng đến việc thiết lập hồ sơ công nhận di sản thiên nhiên thế giới. Do đó, kiến nghị Bộ Công Thương yêu cầu Chủ đầu tư Dự án thủy điện Đồng Nai và Đồng Nai 6A thực hiện đánh giá, phân tích kỹ ảnh hưởng, tác động môi trường- xã hội của Dự án khi triển khai thực hiện, đồng thời cho tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà khoa học, nhân dân các địa phương liên quan có thể bị ảnh hưởng tác động bởi Dự án thông qua hội thảo, lấy ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi quyết định đầu tư.

                  - Dự án thủy điện Đồng Nai và Đồng Nai 6A đã được bổ sung vào Quy hoạch thủy điện sông Đồng Nai tại Quyết định số 5117/QĐ-BCT ngày 14/10/2009 của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, theo Điều 7 Luật đa dạng sinh học và Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội về dự án công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư thì dự án, công trình sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất vườn quốc gia từ 50ha trở lên phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Do đó, kiến nghị Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định đầu tư Dự án thủy điện Đồng Nai và Đồng Nai 6A./.

Nơi nhận:
-      Như trên;
-      Văn phòng chính phủ (báo cáo);
-      Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ NN-PTNT;
-      TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
-      Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
-      Sở CT, NN-PTNT, TNMT;
-      UBND huyện Tân Phú, Định Quán;
-      Ban quản lý Vườn Quốc gia Cát Tiên;
-      Chánh, Phó Văn phòng CNN;
-      Lưu: VT, CNN.


No comments:

Post a Comment