Tuesday, October 1, 2013

Điểm mốc các quyết định quan trọng và tóm lược quá trình phức tập của tranh đấu của nhóm Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên (SCT).

Điểm một số mốc thời gian và sự kiện quan trọng liên quan đến dự án thủy điện Đồng Nai 6&6A và quá trình tranh đấu của nhóm Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên (SCT).  

1,  Từ năm 2001, Công ty Tư vấn xây dựng Điện 2 (PECC2) đã tiến hành lập “Báo cáo quy hoạch bậc thang thuỷ điện sông Đồng Nai – năm 2001” trong đó Công trình thuỷ điện Đồng Nai 6 có công suất lắp máy 180MWđã được Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt tại Công văn số: 1483/CP-CN ngày 19/11/2002.
2, Ngày 29/6/2006, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 66/2006/NQ-QH11, có hiệu lực từ 01/10/2006. Theo NQ này, Dự án đầu tư sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ đầu nguồn từ hai trăm héc-ta trở lên là dự án, công trình quan trọng quốc gia và phải trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.
3, Giữa năm 2007, XN tư doanh Đức Long (Gia Lai) đăng ký với tỉnh Lâm Đồng đầu tư DA Thủy điện Đồng Nai 6.
4, Ngày 18/7/2007, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg,  Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025 (gọi tắt là Quy hoạch Điện VI). Trong Quy hoạch này hoàn toàn không có Thủy điện Đồng Nai 6.
5, Tuy nhiên, từ tháng 10 đến tháng 12/2007, Công ty Tư vấn xây dựng Điện 1 (nay là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 hay gọi tắt là PECC1) được thuê tiến hành nghiên cứu sơ bộ và lập Báo cáo cơ hội đầu tư để Đức Long Gia Lai xem xét, tiến hành các thủ tục cho các bước nghiên cứu tiếp theo.
6, Ngày 20/5/2008, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai  Hợp đồng số 57/2008/HĐTV-TĐĐLGL với PECC1 và từ cuối tháng 5/2008, PECC1 đã triển khai các công tác, thiết kế, lập Báo cáo đầu tư dự án thuỷ điện Đồng Nai 6.
Như vậy, Đức Long Gia Lai đã ký và triển khai Hợp đồng nói trên trước khi có VB trả lời của VP Chính phủ và đương nhiên chưa có "hướng dẫn" của Bộ Công thương.
PECC1 được đặt hàng: Qui mô các phương án được xem xét trên cơ sở Diện tích chiếm đất của công trình chính + công trình tạm + hồ chứa nhỏ hơn 200ha. Họ đã khảo sát 35 km sông Đồng Nai (dưới ĐN 5,  lập nhiều phương án chia tách và chỉ quan tâm sao cho diện tích chiếm đất của từng DA < 200 ha. Khi đó không phải trình Quốc hội xem xét.
7, Trên cơ sở Báo cáo cơ hội đầu tư do PECC1 lập tháng 12/2007, Tập đoàn Đức Long đã báo cáo Chính phủ và Bộ Công Thương (Công văn số 433/BC-DLGL ngày 20/5/2008). Sau khi xem xét, VP Chính phủ có văn bản số 4621/VPCP-KTN ngày 14/7/2008 do phó Văn phòng Văn Trọng Lý ký: "Bộ Công Thương hướng dẫn Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai lập hồ sơ dự án thủy điện Đồng Nai 6 theo quy định hiện hành, trình Bộ Công Thương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia".

       8, Ngày 14/10/2009, thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Hữu Hào đã ký Quyết định số: 5117/QĐ-BCT, Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Đồng Nai: "Điều chỉnh DATĐ ĐN 6 -180MW thành các DA là TĐ ĐN 6-135MW và TĐĐN 6A (106MW). (Quyết định này vi phạm Luât đa dạng sinh học, QĐ này điều chỉnh bổ sung một Văn bản của cấp trên đã hết hiệu lực (VB số : 1483/CP-CN ngày 19/11/2002 của Thủ tướng đã được thay thế bởi Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg ngày 18/7/2007 phê duyệt Quy hoạch điện VI). Theo nguyên tắc, và chỉ đạo tại văn bản số 4621/VPCP-KTN ngày 14/7/2008 của VP Chính phủ, Bộ Công thương chỉ có quyền thẩm định, trình Thủ tướng điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch do Thủ tướng đã duyệt mà thôi. Vậy tính pháp lý QĐ 5117/QĐ-BCT vi phạm luật nói trên Nó được ban hành theo ý chí của ai và hợp thức vấn đề gì và tại sao???)

       9, Văn bản số 228/BNN-TCLN ngày 06 tháng 02 năm 2012 (4 trang, V/v chuyển mục đích sử dụng rừng dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6 A) trình Thủ tướng. Lưu ý tại trang 3 có đoạn ghi: “Về tổng quát thì ảnh hưởng do xây dựng hai công trình thủy điện này không đến mức làm thay đổi tiêu chí, mục tiêu, nội dung xác lập VQG Cát Tiên, nhất là khu vực đất ngập nước Bàu Sấu và khu rừng phòng hộ Nam Cát Tiên” (Căn cứ nào để Bộ NT&PTNT ký gửi công văn 228/BNN-TCLN vi phạm điều 7 Luật đa dạng sinh học để trình Thủ tướng cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất XD thủy điện? (chỉ để phục vụ cho dự án ĐN6 và ĐN6A?). Với quyết định có phải sẽ giúp cho Dự án được loại ra khỏi diện phải trình QH xem xét???)Phụ lục các văn bản pháp lý quan trọng và các mốc thời gian quan trọng theo thứ tự thời gian từ giữa cuối năm 2007:
1.   Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 85/TT ngày 10/8/2007 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (TĐĐLGL) về Xin khảo sát lập Dự án đầu tư xây dựng TĐ ĐN 6 huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
2.   Công văn số 433/BC-ĐLGL ngày 20 tháng 5 năm 2008 về báo cáo của Công ty cổ phần TĐĐLGL gửi Văn phòng chính phủ và Thủ tướng cho việc chấp thuận triển khai lập Báo cáo đầu tư Dự án Đồng Nai 6, tỉnh Lâm Đồng. 
3.   Thông báo số 4621/VPCH-KTN ngày 14/7/2008 do ông Văn Trọng Lý, Phó chủ nhiệm Văn phòng chính phủ ký truyền đạt ý kiến Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương dự án và chỉ đạo cụ thể của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: “Bộ Công Thương hướng dẫn Công ty cổ phần (TĐĐLGL) lập hồ sơ dự án thủy điện Đồng Nai 6 theo quy định hiện hành, trình Bộ Công Thương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương biết và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.”
4.   Văn bản số 994/TTr-ĐLGL ngày 30/12/2008 về Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bậc thang thủy điện Đồng Nai 6-Kèm BC đầu tư do Cty CP TVXD điện 1 lập năm 2009.
5.      Văn bản số 8281/BCT-NL ngày 21/8/2009 của Bộ Công thương Trình Thủ tướng Chính phủ về việc hiệu chỉnh và bổ sung thủy điện ĐN6 và ĐN6A vào Quy hoạch pháttriển Điện lực Quốc gia.
6.   Văn bản số 5250/VPCP-KTN ngày 3/8/2009 và Thông báo số 6163/VPCP-KTN ngày 8/9/2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó TTg Hoàng Trung Hải về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Đồng Nai.
7.    Quyết định số 5117/QĐ-BCT ngày 14/10/2009 của Bộ trưởng Bộ công thương do Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào ký về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Đồng Nai:
 "Điều chỉnh dự án thủy điện (TĐ) ĐN 6 - Công suất lắp máy 180MW -  thành các dự án TĐĐN 6 (135MW) và TĐĐN 6A (106MW). Loại bỏ thủy điện Đồng Nai 8 (195MW) khỏi Quy hoạch…Lập và trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) trước khi phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình. Riêng đối với các dự án TĐĐN 6 và ĐN 6A, cần đánh giá chi tiết và đề xuất các biện pháp khả thi nhằm đảm bảo giảm tối đa ảnh hưởng tiêu cực đối với VQG Cát Tiên."
8.   Văn bản số 4620/BTNMT-KH ngày 11/11/2010 về việc đề nghị chính phủ báo cáo và trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư hai dự án TĐĐN 6 và ĐN 6A theo nghị quyết 49/QH để làm cơ sở cho Bộ TNMT thông qua DTM làm cơ sở cho việc sớm triển khai thi công hai công trình thủy điện ĐN6 và ĐN6A.
9.    Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 03/3/2011 của Văn phòng Chính phủ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A gửi Bộ NNPTNT và các Bộ Ngành liên quan.
10. Công văn số 1741/BNN-TCLN ngày 20/6/2011 của Bộ NNPTNT do thứ trưởng Hứa Đức Nhị ký về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Vườn quốc gia Cát Tiên để triển khai xây dựng nhà máy thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A."... các mục tiêu cơ bản của VQG Cát Tiên vẫn được đảm bảo do diện tích chuyển mục đích không lớn???(137ha) và kéo dài theo dải hẹp dọc sông Đồng Nai."
11.Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia – xét tờ trình số 2068/Ttr-BCT ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công thương và ý kiến của các Bộ, ngành về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030- của Chính phủ do thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký. Tại trang 3 của Phụ lục I kèm theo QĐ 1208/QĐ-TTg ghi rõ:
 Công trình TĐDN 6 vận hành vào năm 2015 và  TĐDN 6A  vận hành vào năm 2016.
12. Ngày 26/7/2011 Nguyễn Huỳnh Thuật có tâm thư gửi cho Thủ tướng về việc "cứu" Vườn Quốc gia Cát Tiên (được đăng đầu tiên trên báo Kiến thức ngày nay http://savingcattiennationalpark.blogspot.com/2012/09/mong-thu-tuong-cuu-vqg-cat-tien-thoat.html)
13. Văn bản số 45/TTg-KTN ngày 31/8/2011 của Chính phủ do phó thủ tướng Hoàng Trung Hải ký về việc chuyển mục đích sử dụng rừng khu vực Cát Tiên sang xây dựng Dự án thủy điện ĐN6 và ĐN 6A. Trích “…trường hợp diện tích rừng và đất cần cho dự án có thể chuyển mục đích sử dụng mà ảnh hưởng tới tiêu chí, mục đích và nội dung xác lập Vườn quốc gia Cát Tiên và Khu rừng phòng hộ Nam Cát Tiên thì dừng xây dựng dự án.”
14. Văn bản số 228/BNN-TCLN ngày 06 tháng 02 năm 2012 (4 trang, V/v chuyển mục đích sử dụng rừng dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6 A) trình Thủ tướng. Lưu ý tại trang 3 có đoạn ghi: “Về tổng quát thì ảnh hưởng do xây dựng hai công trình thủy điện này không đến mức làm thay đổi tiêu chí, mục tiêu, nội dung xác lập VQG Cát Tiên, nhất là khu vực đất ngập nước Bàu Sấu và khu rừng phòng hộ Nam Cát Tiên” 
15. Ngày 27/6/2012, chủ đầu tư đã gửi báo cáo ĐTM tới Bộ Tài nguyên - Môi trường thẩm định. Bộ đã thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét báo cáo ĐTM, đồng thời tổ chức đoàn khảo sát thực tế nơi dự kiến thực hiện dự án cùng Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
16. Ngày 30/8/2012  Nguyễn Huỳnh Thuật có tâm thư gửi cho Chủ tịch nước về việc "cứu" Vườn Quốc gia Cát Tiên (được đăng đầu tiên trên báo NLĐ, BVN) 
17. Ngày 8/9/2012 nhóm SCT có Thư đầu tiên trong loạt nhiều thư sau đó gửi Hội đồng Thẩm định ĐTM/EIA của Bộ TNMT cho hai Dự án Thủy điện Đồng Nai 6&6A về việc Dừng xây dựng Dự án đầu tư 2 Thủy điện Đồng Nai 6 & 6A. (http://savingcattiennationalpark.blogspot.com/2012/09/thu-so-004-2012-saving-cattien-gui-hoi.html)
18.   Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 27/9/2012 của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho Danh lam thắng cảnh VQG Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước). 
19. Ngày 1/101012 Nhóm SCT lấy chữ kí online ủng hộ kiến nghị của nhóm đề nghị Quốc Hội và Thủ tướng dừng và loại hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A khỏi quy hoạch và có hơn 3.500 chữ ký sau một tháng công bố (http://www.change.org/petitions/vietnam-government-and-congress-saving-cat-tien-national-park-by-stopping-2-hydropowers-dong-nai-6-6a)  
20. Ngày 22 tháng 10 năm 2012 có công văn số 1496/VPCTN-PL do Chủ nhiệm VP Chủ tịch nước ký truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước về việc tâm thư của Nguyễn Huỳnh Thuật. (http://savingcattiennationalpark.blogspot.com/2012/10/anh-huynh-thuat-vua-uoc-ban-thuc-hien-y.html hoặc http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/vu-goi-tam-thu-chu-tich-nuoc-yeu-cau-lam-ro-20121030102632940.htm)  
21. Ngày 30/10/2012 Nguyễn Huỳnh Thuật đại diện nhóm SCT gửi kiến nghị 2 điều đến Chủ tịch nước, Thủ tướng, Quốc hội, các bộ ngành, các tỉnh liên quan và 12 tỉnh thành lưu vực hạ lưu hệ thống Sông Đồng Nai (http://savingcattiennationalpark.blogspot.com/2012/10/kien-nghi-dung-trien-khai-va-rut-khoi.html).
22. Ngày 11 tháng 11 năm 2012 có Thư Ủng hộ Kiến Nghị của Nhóm Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên (SCT) của 17 chuyên gia và nhà khoa học nổi tiến (http://savingcattiennationalpark1.blogspot.com/2012/11/thu-ung-ho-kien-nghi-cua-nhom-yeu-quy.html) 
23. Ngày 28/11/2012, sau phiên họp kĩ thuật của Hội đồng thẩm định, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã trả lại báo cáo ĐTM để chủ đầu tư hoàn thiện.
24. Ngày 29/11/2012 Ban tổ chức giải thưởng xanh ASEAN (ASEAN Green Award) trao giải thưởng cho Nguyễn Huỳnh Thuật (đại diện Việt Nam, country winer)vì những nổ lực và thành tích bảo vệ môi trường. 
25. Ngày 28/6/2013, Tập đoàn Đức Long Gia Lai lại tiếp tục gửi bản báo cáo ĐTM chỉnh sửa tới Hội đồng thẩm định. Trên cơ sở thẩm định, Bộ Tài nguyên - Môi trường khẳng định, việc thực hiện các dự án sẽ gây những tác động tiêu cực tới môi trường sinh thái, đặc biệt là sự toàn vẹn của Vườn quốc gia Cát Tiên, khu ngập nước Bàu Sấu…
26. Ngày 1/8/2013, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị xin rút hồ sơ báo cáo ĐTM để bổ sung nội dung. (sau loạt bài bóc tách những gian dối, ngụy tạo và sai căn bản trong DMT chỉnh sửa lần 3 này được đăng tại Blog http://savingcattiennationalpark.blogspot.com và Diễn đàn các nhà báo môi trường, báo NLĐ, ĐVO,...) 
27. Ngày 30/8/2013 Bộ TNMT  kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương rà soát lại quy hoạch đối với hai dự án thủy điện Đồng Nai 6-6A và quy hoạch thủy điện trên sông Đồng Nai. 
28. Ngày 23/9/2013 Thủ tướng có quyết định chỉ đạo Bộ Công thương  rà soát lại quy hoạch và đưa hai dự án thủy điện Đồng Nai 6-6A ra khỏi các quy hoạch được duyệt. 
29.  Ngày 27 tháng 9 năm 2013 nhóm SCT có THƯ ỦNG HỘ Văn bản số 1958 ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ loại hai thủy điện Đồng Nai 6 và 6A ra khỏi quy hoạch (http://savingcattiennationalpark.blogspot.com/2013/09/thu-ung-ho-van-ban-so-1958-ngay-23.html).

3 comments:

 1. Các mốc thời gian quan trọng theo thứ tự thời gian từ giữa cuối năm 2007:
  • Ngày 26/7/2011 Nguyễn Huỳnh Thuật có tâm thư gửi cho Thủ tướng về việc "cứu" Vườn Quốc gia Cát Tiên
  • Ngày 30/8/2012 Nguyễn Huỳnh Thuật có tâm thư gửi cho Chủ tịch nước về việc "cứu" Vườn Quốc gia Cát Tiên
  • Ngày 8/9/2012 nhóm SCT có Thư đầu tiên trong loạt nhiều thư sau đó gửi Hội đồng Thẩm định ĐTM/EIA của Bộ TNMT cho hai Dự án Thủy điện Đồng Nai 6&6A về việc Dừng xây dựng Dự án đầu tư 2 Thủy điện Đồng Nai 6 & 6A. (http://savingcattiennationalpark.blogspot.com/2012/09/thu-so-004-2012-saving-cattien-gui-hoi.html)
  • Ngày 22 tháng 10 năm 2012 có công văn số 1496/VPCTN-PL do Chủ nhiệm VP Chủ tịch nước ký truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước về việc tâm thư của Nguyễn Huỳnh Thuật.
  • Ngày 1/101012 Nhóm SCT lấy chữ kí online ủng hộ kiến nghị của nhóm đề nghị Quốc Hội và Thủ tướng dừng và loại hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A khỏi quy hoạch và có hơn 3.500 chữ ký sau một tháng công bố (http://www.change.org/petitions/vietnam-government-and-congress-saving-cat-tien-national-park-by-stopping-2-hydropowers-dong-nai-6-6a)
  • Ngày 30/10/2012 Nguyễn Huỳnh Thuật đại diện nhóm SCT gửi kiến nghị 2 điều đến Chủ tịch nước, Thủ tướng, Quốc hội, các bộ ngành, các tỉnh liên quan và 12 tỉnh thành lưu vực hạ lưu hệ thống Sông Đồng Nai (http://savingcattiennationalpark.blogspot.com/2012/10/kien-nghi-dung-trien-khai-va-rut-khoi.html).
  • Ngày 11 tháng 11 năm 2012 có Thư Ủng hộ Kiến Nghị của Nhóm Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên (SCT) của 17 chuyên gia và nhà khoa học nổi tiến (http://savingcattiennationalpark1.blogspot.com/2012/11/thu-ung-ho-kien-nghi-cua-nhom-yeu-quy.html)
  • Ngày 29/11/2012 Ban tổ chức giải thưởng xanh ASEAN (ASEAN Green Award) trao giải thưởng cho Nguyễn Huỳnh Thuật (đại diện Việt Nam, country winer)vì những nổ lực và thành tích bảo vệ môi trường.
  • Sau loạt bài phản biện khoa học của SCT, bóc tách những gian dối, ngụy tạo và sai căn bản về số liệu đầu và phương pháp tính toán cho kết quả đầu ra,… trong DMT chỉnh sửa lần 3 này được đăng tại blog http://savingcattiennationalpark.blogspot.com từ giữa tháng 8 và Diễn đàn các nhà báo môi trường, báo NLĐ, ĐVO,...)
  • Ngày 30/8/2013 Bộ TNMT ra văn bản 142 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương rà soát lại quy hoạch đối với hai dự án thủy điện Đồng Nai 6-6A và quy hoạch thủy điện trên sông Đồng Nai. Nhóm SCT có THƯ ỦNG HỘ Văn bản số 142 của Bộ TNMT.
  • Ngày 23/9/2013 Thủ tướng có quyết định chỉ đạo Bộ Công thương rà soát lại quy hoạch và đưa hai dự án thủy điện Đồng Nai 6-6A ra khỏi các quy hoạch được duyệt.
  • Ngày 27 tháng 9 năm 2013 nhóm SCT có THƯ ỦNG HỘ Văn bản số 1958 ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ loại hai thủy điện Đồng Nai 6 và 6A ra khỏi quy hoạch (http://savingcattiennationalpark.blogspot.com/2013/09/thu-ung-ho-van-ban-so-1958-ngay-23.html).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Trích báo NLĐ: "Ba năm lắng nghe, theo dõi và lo lắng: Ba năm, một nhóm tình nguyện Bảo vệ Cát Tiên (SCT) Saving Cát Tiên được thành lập với nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau cùng chia sẻ thông tin, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ VQG này nói riêng và môi trường nói chung. Họ không ngại lặn lội rừng sâu chụp ảnh, triển lãm ảnh, quảng bá cảnh đẹp VQG Cát Tiên nguyên vẹn đến mọi người; bỏ thời gian đi thực địa khu vực dự án, nghiên cứu, chỉ ra những bất cập trong các báo cáo của chủ đầu tư dự án…, chỉ mong cứu được Cát Tiên khỏi sự xâm lấn của các dự án thủy điện. Hơn 5.000 chữ ký phản đối 2 dự án thủy điện này là sự đồng tình của dư luận đối với nhóm, cũng như tình cảm người Việt Nam và bạn bè nước ngoài dành cho Cát Tiên."

   Delete
 2. Trích câu nói của Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai Trần Văn Mùi (nguyên Giám đốc VQG Cát Tiên): "... Nếu không có nhận thức đúng thì lòng tham của con người và lợi ích nhóm sẽ khai thác, hủy diệt môi trường một cách vô tội vạ. Người dân nếu phá rừng thì chỉ một diện tích nhỏ, trong khi đó chỉ cần một “chữ ký” có thể phá hàng trăm, hàng ngàn hécta rừng. Hay như dự án xây thủy điện Đồng Nai 6 và 6A nằm trong vùng lõi của VQG Cát Tiên cũng là một ví dụ về lòng tham của nhóm lợi ích." Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/201309/giam-doc-khu-bao-ton-thien-nhien-van-hoa-dong-nai-tran-van-mui-neu-nhan-thuc-khong-dung-thi-su-huy-diet-thien-nhien-la-dieu-de-xay-ra-2264954/

  ReplyDelete